Stan bhp w miejscu pracy

Każde miejsce pracy funkcjonuje według indywidualnego porządku. Ustala go pracodawca. Określa zasady, na jakich ma działać jego zakład lub firma. Wyznacza także sposób realizacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność ponosi pracodawca

Za prawidłowy stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, zakładzie lub innym miejscu pracy, odpowiada pracodawca. Wynika to z przepisów prawa, a dokładnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy. W każdym zakładzie, w którym zatrudniona jest choćby jedna osoba, pracodawca odpowiada za stan BHP. W firmach, gdzie zatrudnionych jest więcej niż 100 osób, powinna być powołana odpowiednia służba BHP. To właśnie pracodawca odpowiada za stan BHP i zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim zatrudnionym pracownikom. Powinien zadbać o to, wykorzystując odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej. Stanowisko to potwierdza Państwowa Inspekcja Pracy.

Obowiązki pracodawcy 

Pracodawca, który odpowiada za stan BHP, jest zobowiązany przepisami prawa do:

  • organizacji pracy w taki sposób, aby zapewnić BHP,
  • odpowiadać na wszelkie potrzeby z zakresu BHP, udoskonalać obecny poziom ochrony życia i zdrowia pracowników,
  • realizować zalecenia społecznego inspektora pracy,
  • w szczególności chronić zdrowie pracowników młodocianych, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, a także osób z niepełnosprawnościami,
  • wydawać polecenia w zakresie BHP, zapewniać ich realizację oraz kontrolować ich wykonywanie,
  • rozwijać politykę, która zapobiega chorobom zawodowym oraz wypadkom podczas pracy,
  • wykonywać decyzje, nakazy oraz wystąpienia wydawane przez organy nadzorujące warunki pracy.

Warto zaznaczyć, że pracodawca nie może obciążać finansowo pracowników, w zakresie wykonywania BHP.

Odpowiedzialność kierowników 

W sytuacji kiedy pracodawca posiada w swojej firmie stanowiska dla kierowników, to przekazuje im część władzy i odpowiedzialność za bezpieczne i higieniczne warunki BHP w zakładzie. Oznacza to, że jeśli pracodawca odpowiada za cały zakład, to np. kierownik produkcji będzie odpowiadał za dział produkcyjny.

Odpowiedzialność pracowników służb BHP

Pracodawca wyznaczając w swoim miejscu pracy pracowników służb BHP, nakłada na nich odpowiednie obowiązki w tym zakresie. Zleca im wykonywanie określonych zadań, zmierzających do ochrony życia i zdrowia pracowników. Służby BHP nie ponoszą jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa, będące wynikiem ich pracy, zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy.

Służba BHP to głównie organ doradczy i kontrolny dla pracodawcy. Nie jest to organ decyzyjny, a jedynie realizujący powierzone zadania.

Przed kim ponosi się odpowiedzialność za BHP?

Do kontroli oraz nadzoru przestrzegania zasad BHP, powołane zostały dwa organy: Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ich zadaniem jest przede wszystkim kontrola pracodawców oraz innych osób odpowiedzialnych za BHP w miejscu pracy. Do ich uprawnień należy wyciąganie konsekwencji w stosunku do pracodawców, nieprzestrzegających nałożonych na na nich obowiązków prawnych z zakresu BHP. Pracodawcy łamiący przepisy prawa w tym zakresie, mogą zostać ukarani. Grozi im nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Największą wiedzę w zakresie BHP, mają wyspecjalizowane osoby wchodzące w skład służb BHP. Powinny one rzetelnie realizować swoje obowiązki w tym zakresie oraz promować zasady BHP w miejscu pracy. Jednak to na pracodawcy ciąży obowiązek odpowiedniej realizacji zasad BHP i ich przestrzeganie w zakładzie pracy. Mając na uwadze, że chodzi o życie i zdrowie innych ludzi, jest to ogromna odpowiedzialność.