Każdy pracodawca w zakładzie pracy ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym celu przeprowadza się szkolenia BHP. Co jaki czas trzeba je wykonywać? Kto może je przeprowadzić. Na te pytania odpowiemy poniżej.

Wstępne szkolenie BHP

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, musi odbyć wstępne szkolenie BHP aby zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. To szkolenie BHP nie będzie konieczne tylko w sytuacji, kiedy pracownik podejmie pracę na takim samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy, bezpośrednio przed zawarciem przez niego nowej umowy.

Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch głównych etapów :

  • ogólne szkolenie wstępne – ogólny BHP instruktaż,
  • wstępne szkolenie na stanowisku pracy – instruktaż pracy na stanowisku.

Celem ogólnego instruktażu będzie zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu BHP, mającymi charakter ogólny, z zasadami udzielania pierwszej pomocy, jak i przepisami, które obowiązują u konkretnego pracodawcy.

Instruktaż stanowiskowy winien uwzględniać zapoznanie z ryzykiem zawodowym, które związane będzie z wykonywaną pracą, jak również ze sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą wywoływać te czynniki. Głównym celem szkolenia wstępnego będzie bezpieczne wykonywanie pracy na konkretnym stanowisku.

Wstępne szkolenie musi zostać udokumentowane poprzez kartę wstępnego szkolenia. Karta ta musi być przechowywana w aktach osobowych dotyczących pracownika. Wstępne szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych są ważne przez okres 12 miesięcy.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia BHP przeprowadzane jest celem aktualizacji i ugruntowania umiejętności, jak i wiedzy z zakresu BHP.

Szkolenie okresowe BHP winno być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego, seminarium, albo kursu i muszą je odbyć:

  • pracodawcy, jak i inne osoby, które kierują pracownikami – brygadziści, mistrzowie, czy kierownicy – przynajmniej raz na 5 lat,
  • pracownicy, którzy zatrudnieni są na robotniczych stanowiskach – przynajmniej raz na 3 lata, zaś na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia dla bezpieczeństwa, albo zdrowia, przynajmniej raz w roku,
  • pracownicy techniczno-inżynieryjni, w tym konstruktorzy maszyn, jak i innych urządzeń technicznych, projektanci, ale i organizatorzy i technolodzy produkcji – przynajmniej raz na 5 lat,
  • pracownicy służby BHP, jak i inne osoby, które wykonują zadania tejże służby – przynajmniej raz na 5 lat,
  • pracownicy biurowo-administracyjni, jak i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy związany jest z narażaniem na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych, albo uciążliwych dla zdrowia, lub z odpowiedzialnością w zakresie przepisów BHP – przynajmniej raz na 6 lat.

Kto może przeprowadzać szkolenia BHP?

Organizacje, program szkoleń BHP, jak i sposób ich przebiegu określa, ale i reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkoleń w zakresie BHP.

W rozporządzeniu napisano, iż szkolenia BHP może przeprowadzić :

  • jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracodawca, który pełni zadania należące do służby BHP, z wyjątkiem szkoleń osób pełniących zadania służby, osób kierujących pracownikami, jak i innych osób związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (warto mieć na uwadze, iż pracodawca sam musi odbyć kurs dla pracodawców, którzy pełnią zadania służb BHP).